Medewerkers

Kindercentrum de Maan werkt met gediplomeerde beroepskrachten die vanuit een intrinsieke motivatie hebben gekozen om met kinderen te werken. Hiermee worden de pedagogische medewerkers bedoeld die op de groepen de kinderen verzorgen, stimuleren en begeleiden bij hun ontwikkeling.  

Onze leidsters hebben bewust gekozen voor het werken met kinderen. Kindercentrum de Maan houdt een strenge selectieprocedure op motivatie en belangstelling voor het jonge kind. Wij werken alleen met leidsters die kunnen aantonen dat zij bewust hebben gekozen om met jonge kinderen te werken.

Leidsters staan naast de kinderen en om hen heen. Zij luisteren actief naar wat kinderen bezighoudt en beweegt. Het opvoeden van kinderen is een verantwoordelijke taak. De manier waarop er in het primair proces wordt gewerkt, bepaalt voor een groot stuk de kwaliteit van de opvang.

 Leidsters van KDV de Maan:

  • Hebben minimaal een diploma SPW niveau 3 en/of een relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
  • Geven het goede voorbeeld aan de kinderen;
  • Zijn consequent en voorspelbaar in hun gedrag naar kinderen toe;
  • Werken samen en overleggen met ouders;
  • Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met scholen voor de continuïteit;
  • Hebben een respectvolle houding naar kinderen en ouders;
  • Zijn duidelijk in hun communicatie; Werken in teams en maken gebruik van elkaar expertise, vaardigheden en ervaring;
  • Staan open voor feedback van ouders en collega’s;
  • Hebben een Verklaring Omtrent Goed gedrag. Hiermee wordt aangetoond dat de leidster of medewerker nog nooit door een rechtbank is veroordeeld voor zaken die in relatie staan tot de omgang met kleine kinderen;
  • Zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving voor ouder en kind.

 

Stagiaires

Kindercentrum de Maan vindt het belangrijk om met stagiaires te werken, dit zijn immers de beroepskrachten van de toekomst die nog veel moeten en kunnen leren in de praktijk. Wel stelt Kindercentrum de Maan een leeftijdsvoorwaarde in verband met het brengen en ophalen van kinderen van en naar bijvoorbeeld de BSO, de stagiaires moeten 18 jaar zijn bij aanvang van hun stage. De stagiaires worden bij de dagelijkse werkzaamheden op de stamgroepen begeleidt door ervaren leidsters. Zij leren de stagiaires hoe zij het beleid van Kindercentrum De Maan kunnen uitvoeren bij hun werkzaamheden. De leidsters reflecteren op hun handelen en houding ten aanzien de kinderen, ouders en andere samenwerkingspartners van het kindercentrum. Afhankelijk van het opleidingsniveau en ambitie van de stagiaire, mag zij ondersteuning bieden bij het activiteitenaanbod en begeleiding van de kinderen. Stagiaires zijn t.a.t. boventallig.  

Kindercentrum de Maan werkt over het algemeen samen met stagiaires die de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen. De stagiaires blijven gedurende de hele stageperiode in een leersituatie. Dit betekent dat de stagiaire niet de eindverantwoording mag dragen voor een groep kinderen en dat er naast de stagiaire altijd een beroepskracht aanwezig is. Wanneer de stagiaire zich goed ontwikkelt, kan zij, in het kader van haar leerproces, de verantwoordelijkheid krijgen over een groepje kinderen. Dit gebeurt in overleg met de praktijkopleider en onder begeleiding en verantwoording van de vaste leidster.

Omdat het een leersituatie in de praktijk is, draaien stagiaires mee met de reguliere werktijden van de vaste leidster. Dat betekent dat ze samen de dag starten om 7.30 e/o de dag afsluiten om 18.30. Hiermee probeert Kindercentrum de Maan ook de veiligheid t.a.v. het personeel en kinderen te waarborgen (vier-ogenprincipe).

 

 

Top